Archiv der Kategorie: USA

Trump och USAs moraliska katastrof

Att amerikanska arbetare inte får tag på jobb i industrins ”heartland”, för att de industriföretag som de med sitt arbete gjort rika, hellre utnyttjar billig arbetskraft i utlandet – en skandal enligt Trump:

Mödrar och barn fångade i fattigdom i våra storstäder, sönderrostade fabriker, utspridda som gravstenar över vår nations landskap,..”http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/4k8qo/trumps-tal—ord-for-ord.

Trump betonar den sociala misären i landet på ett sätt att man kunde mena att talet ska fortsätta med ”proletärer i alla länder förena er..”! Nej, amerikanska arbetares ”hard work” symboliserar ett USA vars ekonomi (tack vare deras arbete för kapitalet!), var överlägsen andra staters och därför blev en politisk och ekonomisk supermakt som saknar likar.

Nationen som ”Washington” har “vanvårdat” i åratal, måste bli ”Great” igen och då måste egoism och hänsynslöshet gentemot resten av världen härska. Inomlands ska chancen att få jobb öka, för kapitalen ska stanna i landet och skapa lönsamma arbetsplatser. Klart att arbetssökande är beroende av att det lönar sig för företagen att investera! Trump lovar att den inhemska varuproduktionen ska få uppsving genom att 3 ¼ av alla lagar som reglerar affärslivet ska bort: 75 % av miljö – och arbetsskyddslagar och kontrollanordningar för produkter är överflödiga, för de lägger bara hinder i vägen för dom som vill tjäna pengar. Bolagsskatten ska sänkas, för skatter är inte bra för profiten!

Överallt i landet upptäcker Trump onödiga bojor som frestar amerikanska företag att helt opatriotiskt investera i utlandet, där maximal profit lockar. Konkurrensen inom landet är bara rättvis om kapitalförskottet är billigare än utomlands. Den amerikanske arbetaren ska äntligen få chancen att arbeta hårt utan att latino-immigranter får konkurrera om jobb med dem, för det är ett privilegium som endast amerikaner ska ha rätt till.

Sanningen är alltså, att kapitalets framgångar ska vara folkets och nationens räddning: för Amerika ska egentligen vara det största, mäktigaste och rikaste landet i världen! Löftet som den nya presidenten ger dem som gav honom sina röster i det avindustrialiserade ”Rustbelt” är alltså: mer friheter för kapitalet, mindre hänsyn till de svaga. På det viset kan Amerika bli ”first” igen.

Hela folkets president?

Att fastighetsmogulen och miljardären Trump identifierar sig själv som jämlik med de fattiga i landet brukar brännmärkas som hyckleri, men det är inte hela sanningen: bortser man från att proletärer bara kan livnära sig och sina familjer med att jobba för lön, och i stället firar deras framåtanda i konkurrensen om pengar, ser man ett människoslag som enbart förlitar sig på sig själv. Ett abstrakt synsätt som förvanskar den ekonomiska verkligheten till en dygd som som låter alla olikheter blekna bort. Då är Obamas sjukförsäkring orättvis, för varför ska en som är sysselsatt med sin kamp om livsuppehället betala sjukförsäkring för andra?

Ingen ska minsann ställa sig mellan Trump och hans folk:

Därför bryter president Trump mot den demokratiska traditionen att vara hela folkets president, för de som kritiserar hans politik som folk-president är motståndare, inte patrioter. I denna anda bekämpar han demokratiska institutioner (rättssystemet i USA berättigar presidenten till mycket som inte gäller i europeiska demokratier) som sköter om rättssäkerheten (t.ex. domare) och skäller ut presskåren som granskar politiken, avskedar FBI-chefen och kommunikationschefen – de ska vara apparaten som står i vägen för folkviljan och dess maktutövare – så länge de inte fungerar som transmissionsrem för hans politik. Den ”pressure-group” Trump skapade i valrörelsen föreställer nu hans maktbas och han kommunicerar med den medelst Twitter, utan att använda gängse informationsvägar som TV och tidningar som för honom hör till det opatriotiska mainstream-etablissemanget.

Nya budskap från imperialismens högborg USA

Amerikas nya president ska vi ta på allvar – de utfall han gör mot det gamla sättet göra affärer har nämligen följder: Vad är det det handlar om, när man tänker att handel med varor och kapital „bara“ är den vanliga jakten på profit?

Utan att visa någon som helst respekt gentemot internationella avtal, diplomatiska umgängesformer och den etablerade politiska och ekonomiska eliten inom USA, avslöjar Trump en hel del sanningar om den kapitalistiska världsekonomin och staterna som deltar i den. Han respekterar inte längre att amerikanska storföretag investerar sina kapital på världsmarknaden, för att med minimala utgifter få maximala vinster. Kapitalen ska naturligtvis vara efter profiten, men de ska främst använda land och folk i USA; alltså tjäna nationens rikedom.

Om internationella avtal och regler inte är till USAs fördel, utan leder till att andra nationer kan utnyttja landet, stjäla amerikanska arbetsplatser och bli rika och mäktiga på världsmaktens bekostnad, så är det orättvist: Handelsavtal måste garantera USAs fördel, ”America first!” Trump anser att världsmarknadens kapitalexport- och importregler är ”miserable deals” för USA, som framför allt amerikanska politiker har skapat. Chinas och EUs utveckling till ekonomiska och politiska stormakter är oförenlig med USAs roll som supermakt. Och ”miserable deals” måste inte landet med den största marknaden i världen, med den bästa valutan och den största militärapparaten på globen inte finna sig i!

I 30 års tid har politiker påstått, att det är den ”anonyma globaliseringen” som tvingar kapitalistiska regeringar att sänka nationernas lönenivå, så att företagen kan stå sig i konkurrensen om profiten på världsmarknaden. Politiken var tvungen att tjäna kapitalen och ge dem fri fart, för att det tjänar nationens rikedom : TTIP-avtalet skulle göra slut på statliga regler som misstänkts diskriminera kapitalets affärsverksamhet i in- och utland. För Trump är skandalen att frihandel diskriminerar USAs intressen – t.ex för mycket importer från EU, istället för lönsam tillverkning inom USA.

Trump avslöjar alltså, att det inte finns några överstatliga lagar, som staterna måste hålla sig till. Världsmarknadens regler står inte över nationerna, utan är uppgörelser mellan statliga suveräner. Nu bevisar just Trump, att handelsavtal mellan stater faktiskt inte är mer än överenskommelser som gäller så länge staterna förväntar sig fördelar av dem och som kan sägas upp när nackdelarna överväger.

Trump kungör att USAs negativa handelsbalans, att importen överväger (som till stor del förorsakats av att US-multis tillverkar billigare i utlandet), bevisar att handelavtalen måste vara orättvisa. Trumps brott mot etiketten avslöjar faktiskt sanningen om världsmarknaden, som andra politiker inte brukar tala om:

Alla handelsavtal som förhandlas fram, ingås med syftet att utnyttja andra staters marknader, resurser och arbetskrafter. Även om de ömsesidiga fördelarna är det som besvärjs i handelavtalens preamblar, är sanningen den att varje handelspart ensidigt vill tillgodogöra sig affärsföretagsamhet i främmande land. Staten som är kapitalets agent, behöver alltså inflytande på andra suveräna stater för att kunna utnyttja resurserna på främmande territorium. Trumps etikettbrott avslöjar sanningen om världsmarknaden: Alla handelsavtal ingås med syftet att utnyttja andra staters resurser, även om de ömsesidiga fördelarna besvärjs i preamblarna.

Detta avslöjar inte minst Trumps vilja att använda USAs övermakt som påtryckningsmedel i förhandlingar om nya handelsavtal: Det handlar inte bara om fördelar som en stat kan tillerkänna eller undanhålla den andra: den politisk-militära makten spelar stor roll när det gäller att avtvinga förhandlingsparten respekt och samarbetsvilja inför en stormaktstatus.

T.ex. murbyggandet mot Mexiko: tas en viktig inkomstkälla för Mexiko bort, nämligen pengar som immigranter och vandrararbetare skickar hem till sina familjer, och den skadan ska Mexiko betala själv, säger Trump.

Trump blottlägger utan skönmålning och harmonisering hur den kapitalisiska världsmarknaden, alltså de invecklade staternas imperialism, fungerar. Han lanserar inget (protektionism eller frihandel) som inte funnits hittills: chocktillståndet han utlöste härrör från hans öppna och positiva uttalanden om den våldsamma och motstridiga grundvalen till hur staterna agerar gentemot varandra och i den meningen definierat USAs intresse: ”America first”. Han lanserar inget (protektionism eller frihandel) som inte funnits hittills: chocken han utlöste beror på hans öppna uttal om den våldsamma och motstridiga grundvalen till hur staterna agerar gentemot varandra: tillväxt skapas på andras bekostnad, det är kapitalismens princip.

Vad är det då som Trump säger upp?

Det var USA som införde de liberala reglerna för världsmarknaden (Marshallplanen, frihandeln) efter 2. världskriget: så blev hela världen investeringsplats för US-dollarn och Wall-Street till centrum för världskapitalismen.

Samtidigt har den amerikanska ekonomin konfronterats med en oundviklig motsättning på världsmarknaden som uppstått just genom de affärer som gjorts sen ett halvt århundrade: kapitalismens hemland USA kunde inte investera i världens lönsammaste länder utan att ekonomin även där växte och blev allvarliga konkurrenter till USA, som skaffade sig egna världsvalutor och egen politisk och militär makt, som kan ge dem möjligheten att undandra sig USAs dominans. Detta vill Trump bekämpa.

USA har enligt Trump alltså tagit skada av att andra stater har blivit rika och mäktiga på dess bekostnad. Därför ska det inte förhandlas multilateralt längre utan bilateralt med länder som ensamma inte är så mäktiga: därför måste EU bekämpas, och då är Brexit en bra sak, som Trump säger, och han hoppas att flera andra stater ska lämna EU snart. Det ska gynna ”America first”.